Десять переваг рідких стартових добрив Квантум ДІАФАН

Науково-виробнича компанія «Квадрат», маючи в Україні найбільш тривалий досвід виробництва рідких стартових добрив (РСД) і щороку аналізуючи результати та досвід їх використання, готова поділитися своїми певними висновками щодо переваг і умов ефективного використання рідких стартових добрив Квантум-ДІАФАН.

ПЕРЕВАГА 1

Найперше і найголовніше призначення РСД полягає у вирішенні специфічних проблем живлення, з якими рослини стикаються на початку вегетації. Найбільш поширеною в цей час проблемою є неможливість ефективно поглинати фосфор із ґрунту внаслідок низьких температур, що проявляється у вигляді так званої фосфорної ями – дефіциту фосфору, про що свідчить антоціанове забарвлення листків. Причому потрапити в цю «яму» рослини можуть навіть за достатнього вмісту доступного фосфору в ґрунті. Такий дефіцит фосфору називають «спровокованим», оскільки його причиною є неможливість рослин засвоювати резерви ґрунту.

Крім того, рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН зменшують негативний вплив нерегулярних (випадкових) стресів на полі, які можуть стати причиною зниження врожаю. РСД при цьому сприяють рівномірності сходів, швидкому початковому росту рослин і, надалі, одночасному входженню рослин у фази росту та розвитку. Зрозуміло, що це позитивно позначається на ефективному контролі бур’янів і захисті рослин, рівномірності достигання і строках збирання врожаю.

ПЕРЕВАГА 2

Кращий ріст і розвиток кореневої системи. Проведені нами численні польові та вегетаційні дослідження засвідчили, що поп-ап (pop-up) внесення добрива Квантум-ДІАФАН сприяє формуванню більш розгалуженої та потужної кореневої системи. Огляд і вимірювання коренів у переважній більшості випадків давали можливість впевнитись у високій ефективності Квантум-ДІАФАН на різних культурах.

А покращений розвиток кореневої системи, очевидно, означає кращий доступ рослини до елементів живлення і – що все більш актуально – до вологи. Проведені нами аналізи рослин свідчать про краще поглинання не лише фосфору, а й інших елементів.

ПЕРЕВАГА 3

Приріст врожайності. Хоча рідкі стартові добрива є лише однією з ланок у живленні рослин, за правильно побудованої системи удобрення і дотримання інших умов технології вирощування культури добрива Квантум-ДІАФАН дають змогу отримати в середньому 5–10% приросту врожайності, а за певних умов навіть 15–18%.

Головну роль тут відіграє те, наскільки рідкі стартові добрива змогли нівелювати дію чинника, що лімітує врожай. Найвища ефективність від внесення досягається за умов проростання і початкового росту рослин у несприятливих абіотичних умовах, а також коли насіння і ґрунт не спроможні забезпечити проростки в тому чи іншому елементі живлення.

Крім того, підвищення врожайності від внесення рідких стартових добрив слід очікувати за оптимізації інших елементів технології вирощування рослин, як-от відсутність бур’янів у критичний для культури період, забезпечення нормального живлення рослин впродовж усього періоду вегетації, ефективний контроль шкідників і хвороб тощо. Потрібно усвідомлювати, що технологія ін-фуроу є не самостійною, а лише однією ланкою, хоча й дуже важливою, у цілісній інтенсивній технології вирощування будь-якої культури.

ПЕРЕВАГА 4

Підвищення ефективності та можливість зменшення норм основного добрива. Ситуація на ринку мінеральних добрив в Україні свідчить, що витрати на добрива залишаються однією із основних статей витрат у технології вирощування усіх культур. Висока ціна на добрива спонукає аграріїв знижувати норми внесення добрив.

Рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН змінюють стратегії удобрення культур. Залежно від умов, РСД можуть бути навіть єдиним способом внесення фосфору або доповненням до основного удобрення культури. При цьому можливе зменшення норм внесення основного добрива без втрати агрономічної ефективності.

Як свідчать наші багаторічні дані, введення Квантум-ДІАФАН до системи удобрення різних культур на додачу до основного удобрення гранульованими добривами сприяло підвищенню врожайності в середньому у межах 4–8%, а у низці дослідів приріст сягав навіть 12–15%, що залежало як від ґрунтових, так і погодних умов.

ПЕРЕВАГА 5

Альтернатива припосівному внесенню традиційних гранульованих добрив. У значно нижчій нормі внесення Квантум-ДІАФАН дає змогу отримати однакову або вищу врожайність порівняно зі значно більшими нормами гранульованих добрив, внесених під час посіву. Особливо яскраво це проявляється за нестачі вологи на початку вегетації, що негативно позначається на розчиненні гранульованих добрив.

У наших багаторічних дослідах це дало змогу істотно підвищити економічну ефективність використання добрив, збільшивши умовно чистий прибуток і рентабельність виробництва.

ПЕРЕВАГА 6

Поєднання з азотними добривами або підвищення ефективності азоту. Оскільки азот є основним чинником, що визначає продуктивність усіх культур, сучасні технології націлені на збільшення коефіцієнту використання азоту з добрив. Рідкі стартові добрива, покращуючи загальний розвиток рослин, сприяють зростанню ефективності внесених азотних добрив. Крім того, додавання до КАС добрива Квантум-ДІАФАН за проведення кореневого підживлення кукурудзи є перспективним напрямом, здатним підвищити ефективність нижчих норм КАС.

ПЕРЕВАГА 7

Підвищення економічної ефективності внесення добрив. Одним із головних критеріїв оцінки ефективності рідких стартових добрив є показник повернення інвестицій (ROI, Return on investment), отриманий за використання, а не лише рівень врожайності, оскільки варіант із найвищим рівнем врожаю не завжди тотожний вищому прибутку.

Розраховуючи економічну ефективність від застосування рідких стартових добрив, потрібно брати до уваги економію часу та праці під час роботи з рідкими добривами. Приріст у розмірі всього лише 0,1 т/га соняшнику і 0,2 т/га кукурудзи може повністю покрити витрати на застосування рідких стартових добрив. При цьому середній приріст від внесення Квантум-ДІАФАН становить у середньому 0,2–0,4 т/га і 0,4–0,8 т/га відповідно.

ПЕРЕВАГА 8

Можливість попередження та подолання дефіциту чи нестачі мікроелементів. Недостатній вміст мікроелементів у ґрунті й насінні може негативно позначитись на здоров’ї молодих рослин. Додавання мікроелементів до рідких стартових добрив Квантум-ДІАФАН дає змогу подолати можливий дефіцит та зменшити витрати на застосування мікроелементів під час вегетації рослин.

Увагу виробників насамперед привертає цинк. Це стосується не лише кукурудзи, адже цинк необхідний для нормального проростання усіх культур. А внаслідок низької забезпеченості ґрунтів України цинком насіння часто не може нагромадити достатню кількість цього мікроелемента.

Наші дослідження свідчать про високу ефективність внесення повністю хелатованого добрива Квантум ХЕЛАТ ЦИНКУ 117 EDTA у складі рідких стартових добрив Квантум-ДІАФАН. Найвищої врожайності кукурудзи зазвичай досягають за поєднаного стартового і позакореневого внесення цинку.

Внесення бору з рідким стартовим добривом Квантум-ДІАФАН слід розглядати лише як стартовий ефект на малозабезпечених ґрунтах. Йдеться не про компенсацію виносу, а про покращення початкового росту рослин. На ефективність бору з РСД великий вплив чинить забезпеченість ґрунту бором.

ПЕРЕВАГА 9

Можливість внесення мікробних і немікробних біостимуляторів у ґрунт. Лабораторними дослідженнями встановлено, що складові добрива Квантум-ДІАФАН не чинять негативного впливу на різні групи мікроорганізмів, що входять до складу мікробних препаратів, зберігаючи свою чисельність і життєздатність. Численні польові досліди довели, що ефективність стартового внесення Квантум-ДІАФАН підвищується за додавання мікробних біостимуляторів.

Найкращих результатів було досягнуто за використання фосфатмобілізуючих бактерій і мікоризних препаратів, які здатні покращити умови фосфорного живлення рослин після використання резервів поп-ап добрива. Середній приріст врожайності від додавання мікробних біостимуляторів до РСД становив 4–6%.

Крім мікробних, дуже перспективним є додавання до Квантум-ДІАФАН немікробних біостимуляторів.

Наші дослідження довели високу ефективність сумісного внесення препарату на основі екстракту морських водоростей – Квантум-СІАМІН.

ПЕРЕВАГА 10

Створення навколо насіння «зони, вільної від шкідників і патогенів». Це відбувається шляхом додавання до стартових добрив інсектицидів, фунгіцидів і нематоцидів. Особливо актуальний цей захід під час раннього посіву, коли збільшується час від посіву до проростання.

У виробничих дослідах було доведено ефективність додавання інсектицидів для контролю личинок діабротики у посівах кукурудзи і, як наслідок, зниження ступеня ушкодження кореневої системи рослин. Що ж до найбільш перспективних діючих речовин інсектицидів, то це питання потребує подальших досліджень.

Крім зазначених переваг, ми відмічали пришвидшення дозрівання (навіть кілька днів можуть змістити строки збирання на більш сприятливі за погодними умовами), зменшення вологості зерна (із відповідним врахуванням економії на досушування), підвищення стійкості післядії гербіцидів, внесених у сівозміні, тощо.

На сьогодні технології IN-FURROW та POP-UP стрімко розвиваються та набувають широкого застосування як в Україні, так і в усьому світі, оскільки сприяють підвищенню агрономічної й економічної ефективності агровиробництва.

НВК «Квадрат» є лідером із розвитку цих технологій в Україні.

Рідкі стартові добрива Квантум-ДІАФАН є «стрибком» до високого врожаю вашої культури!

Агрономічна служба та науково-дослідний відділ НВК «Квадрат»

Інформацію взято з журналу “Агроном”, 2020

Сайт agronom.com.ua