Хелатні добрива "КВАНТУМ" - якість перевірена часом.

Добрива є одним із найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин. У зв’язку з високою вартістю добрив перед сільськогосподарськими виробниками постає завдання мінімізації їх втрат та раціонального використання.

Позакореневе (листове) підживлення протягом багатьох років з успіхом використовується в рослинництві, особливо в інтенсивних технологіях вирощування. Це обумовлено тим, що при листковому внесенні забезпечується максимально ефективне використання поживних речовин у порівнянні з ґрунтовим внесенням. Так, різними дослідженнями встановлено, що для досягнення рівної ефективності внесення у ґрунт має бути у набагато більше порівняно з обприскуванням листя росли (див. табл.).

Особливо ефективним є листове (позакореневе) внесення мікроелементів. На ефективність застосування мікроелементів значно впливає форма, у якій вони знаходяться. Так, широко відомо, що найбільш ефективною є хелатна форма, тобто органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв’язку з хелатуючим агентом (переважно органічною кислотою). За різними даними, ефективність хелатів при позакореневому живленні у 5-10 разів вища порівняно з сольовими формами.

Незважаючи на невелику кількість споживання рослинами мікроелементів (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co, Ni та ін.), вони відіграють не менш суттєву роль у формуванні врожаю, ніж макроелементи (N, P, K, S, Mg, Ca). Недостача будь-якого елемента може бути лімітуючим фактором. Відомо, що коефіцієнт використання поживних речовин з ґрунту є невисоким. Так, для азотних та калійних добрив він складає від 30 до 60%, для фосфорних на різних ґрунтах від 8 до 30%. А для мікроелементів цей коефіцієнт складає менше, ніж 1% від рухомих форм мікроелементів у ґрунті. Ці факти дозволяють зробити певні висновки щодо ефективної організації листового підживлення рослин.

По-перше, аналіз ґрунту на вміст мікроелементів, незважаючи на його важливість, не можна вважати таким, що однозначно відображає потреби рослин у мікроелементах, тому що їхні витяжки (водна, сольова та ін.) не є еквівалентними доступним формам цих елементів. Тобто на сучасному етапі розвитку науки ще немає точної методики визначення кількості доступних форм мікроелементів (саме «доступних», а не «рухомих»).

По-друге, навіть при достатній кількості мікроелементів у ґрунті рослини далеко не завжди можуть засвоїти їх. Так, наприклад, на ґрунтах з кислим показником pH стає майже недоступний для рослин молібден, тоді як марганець та цинк погано засвоюються на лужних ґрунтах; у період посухи або, навпаки, при збільшеній вологості погано засвоюється бор. Фактично будь-які погодні та ґрунтово-кліматичні умови значно впливають на доступність мікроелементів для рослин. А нанесені на листову поверхню мікроелементи легко проникають у рослини, добре засвоюються, дають швидкий ефект.

При листовому живленні макро- та мікроелементи безпосередньо включаються в синтез органічних речовин у листках або переносяться в інші органи рослин і приймають участь в метаболізмі. Позакореневе живлення, при якому поживні елементи в рухомих формах доставляються в рослини, зазвичай набагато ефективніше, ніж внесення добрив у ґрунт. Своєчасне позакореневе підживлення дозволяє забезпечити рослини макро- та мікроелементами в критичні фази розвитку, коли рослина їх найбільше потребує, зменшити прояви стресу за дії несприятливих чинників довкілля, запобігти розвитку хвороб через нестачу тих або інших елементів, створити оптимальні умови для росту i розвитку рослин.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває застосування у сільськогосподарському виробництві нових високоефективних добрив для позакореневого живлення рослин з метою оптимізації перебігу фізіологічних процесів у рослинах, підвищення врожайності й поліпшення якості сільськогосподарської продукції.

Однією з новітніх розробок у цьому напрямку є комплексні хелатні та функціональні добрива «КВАНТУМ», які виробляються Науково-виробничою компанією «Квадрат» (м. Харків). Підприємство пропонує широкий спектр комплексних препаратів як для передпосівної обробки насіння, так і для листового підживлення вегетуючих рослин. Також в асортименті є монохелати різних мікроелементів, та функціональні добрива спрямованої дії. Препарати містять елементи живлення в біологічно активній формі та мають високу концентрацію.

Слід зазначити, що позакореневе підживлення слід розглядати як доповнення до системи ґрунтового живлення, а не як його можливу заміну. Перш за все це обумовлене тим, що рослини здатні ефективно поглинати поживні елементи через листову поверхню в обмежених кількостях, при перевищенні яких можливі опіки листя та інтоксикація рослин.

Позакореневі підживлення особливо ефективні за несприятливих погодних умов та інших факторів, що знижують доступність елементів живлення: вологість та температура ґрунту, його рН та інше. За таких умов рослини не можуть повністю засвоїти поживні елементи навіть при їх достатній кількості у ґрунті. Крім того, листове підживлення стимулює поглинання поживи з ґрунту (G. Kuepper, 2003)

«One of the touted benefits of foliar fertilization is the increased uptake of nutrients from the soil.» «Однією з переваг позакореневого живлення є збільшення поглинання поживних речовин із грунту.» George Kuepper, NCAT Agriculture Specialist, Foliar Fertilization, 2003

Пояснення цього, за даними різних джерел, є таким.

Позакореневе підживлення підвищує синтез хлорофілу в листях, що сприяє більш насиченому зеленому забарвленню. Підвищення фотосинтетичної активності, у свою чергу, стимулює ріст коріння; далі кореневі волоски виділяють більше цукрів, що стимулює зростання кількості мікроорганізмів, які забезпечують синтез ауксинів та інших коренестимулюючих речовин. Зі зростанням клітинного газообміну зростає поглинання вологи корінням, а отже і всмоктування поживних речовин з ґрунтового розчину. Таким чином, листове живлення запускає «насосну систему» рослини, збільшуючи поглинання поживи з ґрунту.

Тобто рослина отримує користь від листового живлення двома шляхами:

- швидке поглинання поживних елементів безпосередньо з робочого розчину, яким обприскуються рослини;

- за рахунок збільшення поглинання поживних речовин з ґрунту.

Крім підживлення рослин добривами з макро- та мікроелементами окремою групою є препарати на основі гумінових і фульвокислот, амінокислот, екстрактів морських водоростей та фізіологічно активних речовин синтетичної природи. Особливе значення такі препарати мають для подолання стресу у рослин, під час інтенсивного росту, при незадовільних погодних умовах (посуха, або надмірне зволоження, температурний режим та ін..), для нормалізації гормонального балансу, при проблемах із засвоєнням елементів живлення з ґрунту, для покращення та стабілізації стану рослин після застосування засобів захисту рослин, для збільшення якісних та кількісних показників врожаю.

Застосування комплексу листових підживлень добривами «Квантум» забезпечує при науково-обґрунтованому підході максимальну економічну віддачу вкладених у добрива коштів.

Слід особливо зазначити, що, безумовно, величезне значення має вибір добрива для позакореневого підживлення залежно від культури, фази її розвитку, ґрунтово-кліматичних умов вирощування. Важлива концентрація та співвідношення елементів у листковому добриві, прилипаючі властивості та змочувальна здатність, форма мікроелементів. Хелатна форма забезпечує значно краще засвоєння та біологічну активність мікроелементів, їх кращу сумісність з іншими хімікатами та низьку токсичність. Особливе значення має фаза застосування листових добрив на різних культурах, оскільки ефективність листового підживлення може змінюватись навіть у 10 разів залежно від точності попадання в критичну фазу розвитку рослини.

Высокий спрос на продукцию под ТМ Quantum в 2017 году обусловил рост объёмов производства: около 30 %, по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время ассортимент удобрений НПК «Квадрат» насчитывает более 40 наименований, которые различаются по своим составам и функциональным назначением:

- Комплексные препараты, содержащие макро- и микроэлементы в хелатной форме, гуминовые вещества, аминокислоты для внекорневой подкормки различных с/х культур (Квантум-Зерновые, Квантум-Технические, Квантум - Голд и др.)

- Функциональные препараты направленного, специфического действия (против засухи: Квантум-Аквасил; с фунгицидным эффектом: Квантум-Фитофос; для развития корневой системы зерновых культур: КвантумСРКЗ)

- Монохелаты различных микроэлементов (Хелат-цинка, Хелат-Железа, Хелат-Меди, Хелат-Молибдена, Хелат-Марганца, БорАктив и др.)

- Жидкие NPK-концентраты для почвенного внесения (как стартовые удобрения при посеве) и для листового внесения при коррекции минерального питания – Квантум-Диафан.

С 2015 года компания ввела в производство перспективное направление жидких стартовых NPK удобрений Квантум-Диафан, которое уже давно известно в Америке и Европе, а в Украине только начинает развиваться. Это безбалластные жидкие удобрения на основе 100% ортофосфатов, которые имеют низкий солевой индекс и не содержат балластных солей. Вносят их непосредственно в зону высева семян. Данная форма начинает действовать и усваиваться сразу после внесения даже в холодном грунте, в отличие от удобрений на основе полифосфатов, которые непосредственно не могут усваиваться растениями, а станут доступными только после процесса гидролиза, который в холодной почве может продолжаться много недель.

Сьогодні компанія «Квадрат» - один з лідерів ринку як за обсягами виробництва продукції, так і за інноваційними розробками та випуском новітніх продуктів, багато з яких не мають аналогів.

Источник - quantum.ua

Отримати повноцінну консультацію по технології, та придбати препарати Ви можете у нас:

Сайт компанії: http://www.agrovio.com.ua

Тел.: +380 97 900 00 65

Тел.: +380 95 568 23 65

Email: info@agrovio.com.ua

Доставка по Україні.

Бажаємо гарних врожаїв

Товари в статті